Информация за обявата ← Обратно към листа с обявите за работа

уредник

05 април 2021 | Пазарджик | Пълен работен ден


Описание ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
в Регионален исторически музей - Пазарджик
длъжност: уредник в отдел "Етнография", уредник в отдел "Нова история".
Кратко описание на работното място и длъжността:
- място на работа: Регионален исторически музей;
- постоянен трудов договор, с изпитателен срок - 6 месеца;
- пълно работно време - 8 часа;
- описание на длъжността: участва в издирвателската, събирателската, научно-изследователската, експозиционната, фондовата и популяризаторската работа на съответния отдел.
- не е необходим професионален опит;
Изисквания за длъжността:
- образование - висше, минимална образователно - квалификационна степен "бакалавър", специалност: "История", "История и география", "История и български език", "История и чужд език" и/ или "Етнология";
- компютърна грамотност;
Предимства:
- владеене на чужд език;
Необходими документи за кандидатстване
- Заявление (в свободен текст) до директора на РИМ-Пазарджик, в което се посочва длъжността за която се кандидатства;
- Автобиография (СV) с подробно посочване на трудовия и/или служебния стаж, образование, квалификация и други умения;
- Мотивационно писмо.
Документите се приемат до 10 май 2021 г.
Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните (GDPR).
Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат писмено поканени за събеседване.
Неодобрените кандидати ще бъдат информирани писмено.
Одобрените кандидати ще бъдат допълнително информирани за дата, час и място на провеждане на събеседването.
Документите за участие, описани по-горе, се изпращат по пощата или подават лично в Централната сграда на музея, пл. "К. Величков" 15, от 8:30 ч. до 17:00 ч., при завеждащ административна служба.
За повече информация - пишете ни или позвънете на мобилен телефон: 0885 641 041.

Кандидатствай за обявата
Максимална големина на файла: 5 MB

Картинка с код   Нов код